Vi gör en effektutvärdering av stödgrupper för barn!

Syftet med stödgruppsprojektet är att genomföra en utvärdering av stödgruppers effekt på barn i åldern 6 – 12 år samt att identifiera vilka komponenter i stödgruppsverksamheterna som ger mest gynnsamma effekter.

Film om projektet!

Peter Larm och Barbro Henriksson berättar om forskningsprojektet.

Hur startade det?

Redan år 2018 kontaktades Peter Larm, docent och forskare, då anställd på Centralförbundet för alkohol – och narkotikaupplysning, av Disa Jagurdzija på Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland. Hennes roll var bl a att samordna nätverket av stödgrupper i regionen och hon hade en idé om forskning av stödgruppers effekt på barn till missbrukande/beroende föräldrar.

Under 2019 genomfördes en workshop med stödgruppsledare i Västra Götaland, där Peter Larm deltog, främst för att utröna vilket intresse det fanns för att delta i en effektutvärdering men också vilken roll som stödgruppsledare skulle kunna ha i rekrytering och utförande av utvärderingen.

Som alla vet kom en Coronapandemi över världen och satte stopp för mycket. Men Peter Larm höll idén levande och hösten 2021 var STÖDGRUPPSPROJEKTET ett faktum. Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) beviljade projektet de medel som ansökts om av Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning och Institutionen för folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet i ett samarbetsprojekt. Projektet beräknas vara avslutat under hösten 2024.

Bakgrunden till tanken på ett forskningsprojekt

Forskning visar på att substansmissbruk inte bara är skadligt för den som brukar substanserna utan också för närstående som t ex familjemedlemmar, vänner och arbetskollegor. Vi har också vetskap om att en femtedel av barnen i Sverige växer upp med åtminstone en förälder som har alkoholproblem och där 15% har upplevt negativa konsekvenser av sina föräldrars drickande.

Det är de negativa konsekvenserna som gör att betydelsen av adekvata preventionsprogram för barn är så stor. I Sverige är den vanligaste interventionsinsatsen för dessa barn att genomgå ett  stödgruppsprogram. Men om dessa har någon vetenskaplig effekt är fortfarande okänt. Därav tanken på ett forskningsprojekt.

Om studien

Syftet med projektet är att genomföra en utvärdering av stödgruppers effekt på barn i åldern 6 – 12 år samt att identifiera vilka komponenter i stödgruppsverksamheterna som ger mest gynnsamma effekter.

Huvudkriteriet är att det i stödgrupperna finns barn där minst en av föräldrarna har ett missbruk/beroende av alkohol, narkotika eller läkemedel. Vid blandade stödgrupper ingår också barn med psykisk ohälsa eller våld i familjen i studien.

För att kunna leda resultaten i evidens behövs även en så kallad kontrollgrupp bestående av barn som kommer från familjer med samma sorts problematik som barnen i stödgrupp.

Barnen i stödgrupp får frågor att besvara i samband med gruppstart respektive gruppavslut samt även 6 månader därefter. Kontrollgruppsbarnen, som främst rekryteras från socialtjänsten samt olika frivilligorganisationer, som vänder sig till vuxna med barn där det förekommer missbruk/psykisk ohälsa/våld i familjen, kommer att besvara samma frågor vid tre tillfällen under en 10-månadersperiod. Båda gruppernas vårdnadshavare ombeds att skriftligt delta i studien vid de tre frågetillfällena.

Det vi hoppas att projektet ska ge svar på är följande

  • Att utvärdera vilken effekt som stödgruppsverksamheter har för kronisk stress, copingförmåga, självkänsla och socialt stöd samt för emotionella problem, hyperaktivitet/koncentrationssvårigheter och normbrytande beteende.
  • Att undersöka vilka komponenter och kombinationer av komponenter inom stödgruppsverksamheterna som har mest gynnsamma effekter.
  • Att utvärdera effekten samt vilka komponenter och kombinationer av komponenter inom stödgruppsverksamheterna som har mest gynnsamma effekter specifikt för barn till substansmissbrukande föräldrar (alkohol, narkotika eller läkemedel).
  • Att utvärdera vilken betydelse som kön och ålder har för stödgruppverksamheternas effekt.

Projektgrupp

Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitet (SU), Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland (LNF) och Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN).

Projektgruppen består av:

Peter Larm, projektledare och forskare, docent vid Institutionen för folkhälsovetenskap (SU)

Barbro Henriksson, koordinator/datainsamlare (LNF)

Anette Palmquist, administratör (CAN)

Elsa Gatica Arikhan, samordnare för bl a nätverket av stödgrupper i Västra Götaland (LNF)

Erica Sundin, forskare/utredare (CAN)

Förutom projektgruppen finns i projektet en vetenskaplig grupp samt en referensgrupp för synpunkter, råd och stöd.