Professionella

Den här sidan riktar sig till dig som arbetar med stödgrupper eller som arbetar inom annan verksamhet som socialtjänst, beroendemottagning, behandlingshem eller inom en frivilligorganisation.

Där ni har kontakt med antingen föräldrar eller familjer där det finns ett missbruk/beroende av alkohol, narkotika eller läkemedel, eller där någon av föräldrarna har psykisk ohälsa eller där det förekommer våld/bråk i familjen.

Här informerar vi mer konkret om vad det innebär att delta i projektet.

Stödgrupp

Deltagande i projektet innebär att barnen gruppvis får fylla i ett frågeformulär där vår personal läser upp frågorna och svarsalternativen. Detta sker vid gruppens inledande träff, avslutande träff samt 6 månader efter att stödgruppen har avslutats. Alternativt kan en extra träff organiseras i samband med gruppstart och avslutning. Utvärderingen tar maximalt en halvtimma vilket betyder att ni kan förlänga första och sista träffen med en halvtimma.

Projektet är utformat för att påverka stödgruppens arbete så lite som möjligt. För stödgruppsledare innebär deltagande i projektet 5 konkreta uppgifter:

  1. Att innan stödgruppen börjar informera vårdnadshavarna om att ”Vi är med i ett forskningsprojekt och därför skulle vi önska att så många barn som möjligt också deltar i forskningen.” Därefter tillfråga dem om deras kontaktuppgifter kan förmedlas till projektgruppen.
  1. Sända kontaktuppgifterna till projektgruppen.
  1. Att förlänga första och sista stödgruppsträffen med barnen med en halvtimma. Alternativt arrangera en extra stödgruppsträff i samband med stödgruppsstart och avslut. Och att ni, vid behov, tillsammans med vår personal kan hjälpa de yngre barnen (6-7 år) med ifyllandet av frågeformuläret.
  1. Att arrangera en uppföljningsträff med gruppen 6 månader efter avslutad stödgrupp samt upplåta lokal för denna uppföljningsträff.
  1. Att efter varje träff med barnen fylla i ett frågeformulär om vilka barn som närvarat samt vilket/vilka teman som avhandlats vid träffen.

Är ni intresserade av att delta i forskningsprojektet? Kontakta då vår projektkoordinator Barbro Henriksson.

Vid visat intresse kommer ni få ett informationsbrev om studien och en lathund som punktvis beskriver exakt VAD ni behöver göra och exakt NÄR ni behöver göra det samt VILKEN information ni ska ge till föräldrarna.

Dessa dokument finns att öppna/ladda ner här om ni är nyfikna.

Röster från stödgruppledare i studien

Tomas från Fridlyst, Huddinge kommun:

Vi gick med i studien för att både vi som håller i grupperna och vår ledning vill säkerställa att metoderna vi arbetar med faktiskt hjälper barnen. Vi vet att vi ständigt behöver kunna argumentera för att få behålla stödgruppsmetoderna i en hårt pressad offentlig budget.

Jag tycker inte att medverkan i studien stört alls, det har snarare skapat ett ökat engagemang och understrukit att det vi jobbar med är viktigt. Halvårsuppföljningen är det enda vi inte normalt planerar för, men den har gett så mycket att vi nu kommer införa den som en del av vårt ordinarie stödgruppsprogram som en boosterträff.   

Det enda vi behövt göra är att tillfråga familjerna om de är intresserade av mer information från forskarna, och bjuda in familjerna 30 min tidigare första och sista träffen. Sedan har forskarna skött resten.

Då forskningsprojektet stödjer vår verksamhets existensberättigande, kommer vi fortsätta att tillfråga familjer att vara med så länge projektet är igång! Vi hoppas såklart att resultatet ska visa att vi jobbar med rätt saker, men om inte kommer det ge oss värdefull information om hur vi kan göra annorlunda för att bättre stötta familjerna.

Erika, Kungälv kommun:

Vi gick med i studien då vi tycker det är viktigt att få fram statistik på vikten av våra stödgrupper för barn. Detta för att exempelvis kunna använda det i tider då kommunens budget krymper och man skär ner på det förebyggande arbetet.

Jag upplever inte att det har stört processen i gruppen eller barnen på något sätt.

Jag upplever inte att det var mycket merarbete, men såklart lite grann (exempelvis att informera föräldrarna om projektet och få deras samtycke).

Vi är jättenyfikna på resultatet och tänker att det är något vi kan ha stor nytta av då vi informerar om våra grupper och nyttan med dem, både till föräldrar, andra professionella och olika verksamheter.

Kontrollgrupp

Deltagandet innebär att barnet enskilt får svara på frågor med svarsalternativ ställda av personal från projektet. Detta sker vid en inledande träff, efter 4 månader samt efter 10 månader. Detta tar maximalt 30 minuter/gång.

Projektet är utformat för att påverka verksamheternas arbete så lite som möjligt. För kontrollgruppen innebär deltagandet 4 konkreta uppgifter:

  1. Att informera vårdnadshavarna om att ”Vi är med i ett forskningsprojekt och därför skulle vi önska att så många barn som möjligt också kommer med i forskningen”. Tillfråga dem om deras kontaktuppgifter kan förmedlas till projektgruppen.
  1. Sända kontaktuppgifterna till projektgruppen.
  1. Att vara behjälplig med rum där forskningspersonal och barnet kan sitta för att fylla i frågeformuläret.
  1. Att vara behjälplig med att koordinera datum för 4-månadersuppföljningen och 10-månadersuppföljningen samt bidra med rum att sitta i.

Är ni intresserade av att delta i forskningsprojektet? Kontakta då vår projektkoordinator Barbro Henriksson.

Vid visat intresse kommer ni få ett informationsbrev om studien och en lathund som punktvis beskriver exakt VAD ni behöver göra och exakt NÄR ni behöver göra det samt VILKEN information ni ska ge till föräldrarna.

Dessa dokument finns att öppna/ladda ner här om ni är nyfikna.